Ostoskorissa 0 tuotetta  

Halukkuus osallistua pintavesien tilan parantamiseen Vuoksen vesienhoitoalueella


Julkaistu:2016 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2016 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf): http://hdl.handle.net/10138/167314 
Sivumäärä:56 
Tekijät:Virpi Lehtoranta, Turo Hjerppe, Juho Kotanen, Pertti Manninen, Milla Mäenpää ja Sari Väisänen 

48.00 €

Tämä tutkimus arvioi ensimmäistä kertaa Suomessa järvi- ja jokivesien ekologisen tilan parantamisen hyötyjä yhdellä vesienhoitoalueella siten, että myös vesistöjen käyttöön liittymättömät, eli aineettomat hyödyt otettiin arviossa mukaan. Tutkimuksen tuottamia tuloksia hyödynnettiin laadittaessa Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaa vuosille 2016–2021. Tutkimuksella selvitettiin Vuoksen vesienhoitoalueella asuvien ja vapaa-aikaansa viettävien mielipiteitä pintavesiensä tilasta, vesienhoidosta ja suunnitelluista toimenpiteistä vesienhoidon tavoitteista ja halukkuudesta osallistua vesienhoitoon Vuoksen vesienhoitoalueella. Tutkimusmenetelmänä käytettiin taloudellisessa arvottamisessa eniten käytettyä ehdollisen arvottamisen menetelmää, joka perustuu kyselytutkimukseen. Kysely lähetettiin 1 512 asukkaalle ja 1 000 ulkokuntalaiselle mökinomistajalle Vuoksen vesienhoitoalueella. Tutkimuksen vastausprosentti oli noin 31.


Takaisin