Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 5/2013 - Kenttämittaukset - vesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus


ISBN (pdf):978-952-11-4228-4 
Julkaistu:2013 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 30/2013 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/41687 
Sivumäärä:31 
Tekijät:Mirja Leivuori; Katarina Björklöf; Teemu Näykki; Ritva Väisänen  

35.00 €

Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen vesistöjen kenttämittauksista kesäkuussa 2013. Testattavina suureina oli vesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus Vantaanjoessa. Pätevyyskokeeseen osallistui 9 toimijaa ja kaikkiaan vertailussa oli mukana 16 mittaria. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin määrityksissä 3-8 %:n poikkeama vertailuarvosta. Määrityksen vertailuarvona käytettiin osallistujien keskiarvo paitsi happimittauksissa, jossa käytettiin robustia keskiarvoa, johtuen aineiston jakaumasta. Kokonaisuudessaan hyväksyttäviä tuloksia oli 81 %. Paras menestyminen oli lämpötilamittauksissa, missä kaikki tulokset olivat hyväksyttyjä. Huonoin menestyminen oli happimittauksissa, missä vain 69 % tuloksista oli hyväksyttyjä. Kenttämittarit olivat kaikki alle viisi vuotta vanhoja ja ne oli kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi usealla toimijalla oli hyviä laadunvarmistuskäytäntöjä. Usein mittarille oli määritelty vastuuhenkilö, mutta perehdytykseen ja mittareiden oikeaoppiseen käyttöön tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Mittareiden kalibrointi- ja huoltotiedot sekä säännölliset laadunvarmistustoimenpiteet tulisi olla hyvin dokumentoitu. Kenttämittareiden tuottamien tulosten laadunvarmistus on välttämätöntä ennen kuin mittareita voidaan laajemmin hyödyntää esimerkiksi ympäristön tilan seurannassa. Mittausepävarmuuden tunteminen on avainasemassa tulosten käyttökelpoisuuden kannalta. Tähän pätevyyskokeeseen osallistuneista mittareista kaikista puuttui tieto niiden kokonaismittausepävarmuudesta. Ohjeistusta kenttämittareiden tulosten mittausepävarmuuden arviointiin tarvitaan. Säännöllisestä laadunvarmistustoimenpiteiden seurannasta saadaan hyödyllistä tietoa mittausepävarmuuden arviointiin.


Takaisin