Ostoskorissa 0 tuotetta  

Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanon vaikutukset Suomessa


ISBN (pdf):978-952-11-4054-9 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39765 
Sivumäärä:78 
Tekijät:Mikko Attila; Juha Grönroos; Jorma Jantunen; Timo Jouttijärvi; Niko Karvosenoja; Petrus Kautto; Riina Pelkonen; Jouko Petäjä; Mikko Savolahti; Kimmo Silvo  

48.00 €

Työssä selvitettiin teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanon vaikutuksia Suomessa. Direktiivin piirissä olevat laitokset ja toiminnot arvioitiin sekä kuvattiin soveltamisalan muutokset IPPC-direktiiviin ja nykyiseen ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen verrattuna. Lisäksi arvioitiin teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanon vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin. Suomelle keskeisten massa- ja paperiteollisuuden ja rauta- ja terästeollisuuden sekä sikojen ja siipikarjan kasvatuksen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisuus arvioitiin ja tehtiin luonnehdinta vaikutuksista päästötasoihin ja ympäristöön. Työssä selvitettiin teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvat polttolaitokset ja tehtiin tarkastelu direktiivin toimeenpanon vaikutuksista polttolaitosten ilmapäästöihin (rikkidioksidi, typen oksidit, hiukkaset), tarvittaviin puhdistustekniikoihin sekä ympäristön tilaan. Hankkeessa selvitettiin SYKEn tietolähteiden ja viranomaishaastattelujen avulla teollisuuspäästödirektiivin vaikutuksia lupa- ja valvontaviranomaisten toimintaan sekä arvioitiin miten kansallisia hallintomenettelyjä voitaisiin kehittää. Lisäksi toteutettiin kyselyjä massa- ja paperiteollisuuden sekä rauta- ja terästeollisuuden edustajille ja kuvattiin direktiivin toimeenpanon vaikutuksia innovaatioiden syntymiseen ja leviämiseen. Ympäristölupaprosessissa lupamääräykset pohjautuvat entistä voimakkaammin EU:n tasolla hyväksyttyihin parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmiin, joita uudistetaan noin kymmenen vuoden välein. Lupa- ja valvonta-asiakirjat ovat kansalaisten nähtävillä aiempaa laajemmin sähköisissä tietojärjestelmissä, jolloin asianosaisten ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet lupaprosessissa ja valvonnassa paranevat. Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanolla on merkittäviä vaikutuksia energiantuotantolaitosten päästöihin sekä jossain määrin myös metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden päästöihin Suomessa. Euroopan tasolla vaikutukset ilmenevät pääosin kaukokulkeutuvien ilmapäästöjen vähenemisenä. Direktiivin toimeenpano aiheuttaa merkittäviä investointitarpeita erityisesti energiantuotannossa, mutta myös prosessiteollisuudessa. Lupa- ja valvontaviranomaistoiminnalle kohdistuu uusia resurssointitarpeita. Teollisuuden tarkkailu- ja valvontaohjelmia joudutaan tarkistamaan. Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpano voi synnyttää uutta kysyntää Suomessa kehitetyille ja valmistetuille puhtaan teknologian ratkaisuille mm. energiantuotannossa, massa- ja paperi- sekä metalliteollisuudessa.


Takaisin