Ostoskorissa 0 tuotetta  

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - Kansallinen tahattomasti tuotettujen POP-yhdisteiden päästöjen vähentämissuunnitelma (NAP)


ISBN (pdf):978-952-11-4093-8 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39855 
Sivumäärä:70 
Tekijät:Timo Seppälä; Eevaleena Häkkinen; Päivi Munne; Liisa Vikström; Outi Pyy; Timo Jouttijärvi; Jukka Mehtonen; Maria Johansson  

48.00 €

Pysyvät orgaaniset yhdisteet (Persistent Organic Pollutants POP) ovat haitallisia, pitkäikäisiä sekä kertyviä ympäristömyrkkyjä, joiden on katsottu voivan aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveysongelmia myös kaukana varsinaisista päästölähteistään. POP-yhdisteitä rajoittavaan Tukholman yleissopimukseen on lisätty uusia aineita vuosina 2009 ja 2011, joten kansainvälisesti rajoitettuja aineita on nyt 22. Uusien aineiden rajoitukset on toimeenpantava myös Suomessa. Viimeksi lisätyt aineet ovat endosulfaani, lindaani (HCH) sekä sen isomeerit (alfa- ja beta-HCH), perfluoratut oktyylisulfonaatit (PFOS), bromatut palonsuoja-aineet penta- ja oktabromidifenyylieetteri, heksabromibifenyyli (HBB), torjunta-aineena käytetty klordekoni sekä torjunta-aineen tuotannossa ja palonsuoja-aineena käytetty pentaklooribentseeni (PeCB). Näiden uusien aineiden lisäämisen vuoksi Suomen vuonna 2006 valmistelema Kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) on uusittu. Kansallisessa täytäntöönpanosuunnitelmassa luodaan katsaus Tukholman sopimuksen yleisiin periaatteisiin ja sen mukanaan tuomiin velvoitteisiin. Lisäksi siinä käydään läpi sopimukseen kuuluvien aineiden päästöjen ja ympäristöpitoisuuksien nykytilanne (ml. erityisesti dioksiinit, furaanit ja PCB-yhdisteet) sekä näitä aineita sisältävien jätteiden jätehuoltoon liittyvät velvoitteet. Myös POP-yhdisteiden mahdolliset haittavaikutukset eliöille käsitellään lyhyesti. Kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma sisältää myös kansallisen toimenpidesuunnitelman (National Action Plan NAP), joka Tukholman sopimuksen osapuolten on laadittava tahattomasti syntyvien POP-yhdisteiden päästöjen vähentämiseksi.


Takaisin